cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến (phần 2)

Trong phần 2 chúng ta sẽ nghiên cứu các phần tiếp theo của JavaScript như: Vị trí JavaScript trong trang HTML - Hiển thị dữ liệu bằng JS trên trình duyệt - Ghi chú trong mã lệnh JS

5. Vị trí JavaScript trong trang HTML

Đặt trong cặp thẻ <head> của trang web

<html>
<head>
	<script type="text/javascript">
		function message()
		{
			alert("This alert box was called with the onload event");
		}
	</script>
</head>

<body onload="message()">
</body>
</html>

Đặt trong cặp thẻ <body> của trang web

<html>
<head>
</head>

<body>
	<script type="text/javascript">
		document.write("This message is written by JavaScript");
	</script>
</body>

</html>

Đặt trong tập tin .js sau đó nhúng tập tin này vào website. Tạo tập tin alert.js có nội dung sau:

// JavaScript Document
function message()
{
	alert("This alert box was called with the onload event");
}

Sau đó tạo một tập tin HMTL nhúng tập tin .js trên vào

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="/alert.js"></script>
</head>
<body >
	<a href="#" onClick="message()">Click Here</a>
</body>
</html>

6. Hiển thị dữ liệu bằng JS trên trình duyệt

Để in ra một giá trị nào đó bằng JS ra trình duyệt chúng ta chỉ dụng câu lệnh đơn giản sau

Cú pháp
document.write("<giá trị cần in>");

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
document.write("<h1>This is a heading</h1>");
document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
document.write("<p>This is another paragraph.</p>");
</script>

Chúng ta có thể dùng câu lệnh này để in các giá trị có thể chuỗi, số, thẻ HTML …

7. Ghi chú trong mã lệnh JS

Khi chúng ta lập trình đoạn mã sẽ không đơn giản là một vài dòng mà đôi khi có thể lên đến cả ngàn dòng lệnh trên một trang nên chúng ta cần ghi chú cho các dòng lệnh, đoạn mã lệnh để khi chúng ta hoặc người khác đọc có thể hiểu được đoạn mã đó có ý nghĩa gì

Có 2 kiểu ghi chú thường được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình:

Dòng ghi chú đơn bắt đầu với dấu //

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
    // Write a heading
    document.write("<h1>This is a heading</h1>");
    // Write two paragraphs:
    document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
    document.write("<p>This is another paragraph.</p>");
</script>

Nhiều dòng ghi chú bắt đầu với dấu /* và kết thúc với */

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	/*
	The code below will write
	one heading and two paragraphs
	*/
	document.write("<h1>This is a heading</h1>");
	document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
	document.write("<p>This is another paragraph.</p>");
</script>

Chú ý: Chúng ta có thể dùng 2 dòng ghi chú này để đóng tạm thời các dòng lệnh JS trong quá trình lập trình

 

Vị trí JavaScript trong trang HTML - Hiển thị dữ liệu bằng JS trên trình duyệt - Ghi chú trong mã lệnh JS, Vị trí JavaScript trong trang HTML - Hiển thị dữ liệu bằng JS trên trình duyệt - Ghi chú trong mã lệnh JS, Vị trí JavaScript trong trang HTML - Hiển thị dữ liệu bằng JS trên trình duyệt - Ghi chú trong mã lệnh JS, Vị trí JavaScript trong trang HTML - Hiển thị dữ liệu bằng JS trên trình duyệt - Ghi chú trong mã lệnh JS, Vị trí JavaScript trong trang HTML - Hiển thị dữ liệu bằng JS trên trình duyệt - Ghi chú trong mã lệnh JS

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |