cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến (phần 3) - Biến trong JavaScript

Biến được dùng để lưu trữ những thông tin trong quá trình xử lý một vấn đề nào đó.

Biến được dùng để lưu trữ những thông tin trong quá trình xử lý một vấn đề nào đó. Như chúng ta đã học tại các trường phổ thông thì:
x=5
y=6
z=x+y = 5 + 6 = 11

Với phép toán trên thì x, y, z là các biến.
• x dùng để lưu trữ giá trị 5
• y dùng để lưu trữ giá trị 6
• z dùng để lưu trữ tổng giá trị của 2 biến x và y

Với JS cũng vậy biến dùng để lưu trữ một giá trị nào đó có thể là một chuỗi, một đối tượng, một con số, một mảng, một phép toán nào đó ... Để khai báo một biến trong JavaScript chúng ta chỉ cần đặt một câu lệnh var trước tên của biến.
var <tên biến>;

Chúng ta có thể khai báo trước biến và không cần đưa giá trị vào biến đó

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var x;
	var carname;
</script

Chúng ta cũng có thể vừa khai báo biến và vừa gán giá trị vào biến đó. Giá trị đó được gọi là giá trị mặc định

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var x=5;
	var carname="Volvo";
</script>

Biến có thể là một phép toán nào đó

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var x=5;
	y=x-5;
	z=y+5;
</script

Chú ý: Qui tắc đặt tên biến
Tên biến phải bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu gạch dưới ( _ ) và không có khoảng trắng.

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var xToaDo =5;
	var _toaDo =  10;
</script>

Tên biến phân biệt chữ hoa và chữ thường nghĩa là chữ x sẽ khác với chữ X

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var xToaDo = 5;
	var XToaDo = 10;
</script>

Cách đặt tên biến nên sử dụng trong lập trình.
• Đặt tên biến có đầy đủ ý nghĩa với nội dung biến sẽ chứa.
• Chữ cái đầu tên trong cụm từ tạo tên biến nên là chữ thường và các chữ cái đầu tiên trong các từ còn là chữ hoa.

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var tongGiaTri;
	var toaDoX;
	var toaDoY;
</script>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |