Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

ự học JavaScript trực tuyến (Phần 6) - Câu điều kiện IF… ELSE

Câu điều kiện thường được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau với những điều kiện khác nhau.

Câu điều kiện là câu lệnh mà chúng ta thường xuyên sử dụng khi viết mã cho bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Để thực hiện nhưng hành động khác nhau trong những điều kiện khác nhau.


Ví dụ: nếu bạn đủ 22 điểm bạn sẽ được vào Đại Học, nếu bạn có điểm dưới 22 bạn sẽ học hệ Cao Đẳng.

Trong JavaScript chúng ta có những kiểu câu điều kiện IF sau:

a. Câu lệnh IF

Sử dụng câu lệnh này để thực hiện một số mã lệnh nếu đúng điều kiện định ra.

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var diemHocVien_A = 5.0;
	var diemHocVien_B = 4.5;
	var diemHocVien_C = 6.5;
	
	if( diemHocVien_A >= 5){
		document.write("Bạn được lên lớp");	
	}
	
	if( diemHocVien_B >= 5){
		document.write("Bạn được lên lớp");	
	}
	
	if( diemHocVien_C >= 5){
		document.write("Bạn được lên lớp");	
	}
	
</script>

b. Câu lệnh IF…ELSE

Sử dụng câu lệnh điều kiện này để thực hiện một số mã lệnh nếu đúng điều kiện đã định và nếu không đúng điều kiện đã định thì thực hiện một số mã lệnh khác

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var diemHocVien_A = 5.0;
	var diemHocVien_B = 4.5;
	var diemHocVien_C = 6.5;
	
	if( diemHocVien_A >= 5){
		document.write("Bạn được lên lớp");	
	}else{
		document.write("Bạn phải thi lại");	
	}
	
	if( diemHocVien_B >= 5){
		document.write("Bạn được lên lớp");	
	}else{
		document.write("Bạn phải thi lại");	
	}
	
</script>

c. Câu lệnh IF… ELSE IF … ELSE

Sử dụng câu lệnh điều kiện này trong trường hợp có nhiều điều kiện đặt ra và khi thỏa mỗi điều kiện sẽ thực hiện một số mã lệnh khác nhau.

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var diemHocVien_A = 8.1;	
	
	if( diemHocVien_A < 3.5){
		document.write("Học lực loại KÉM");	
	}else if ( diemHocVien_A < 5){
		document.write("Học lực loại YẾU");	
	}else if ( diemHocVien_A < 6.5){
		document.write("Học lực loại TRUNG BÌNH");	
	}else if ( diemHocVien_A < 8){
		document.write("Học lực loại KHÁ");	
	}else{
		document.write("Học lực loại GIỎI");	
	}
	

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |