Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến(Phần 9) - Function

Function là một chức năng mà thông thường chúng ta gọi làm hàm. Trong JavaScript hàm thường được gọi thông qua một sự kiện hoặc hàm nào đó.
 
Để trình duyệt kết hợp với JavaScript một cách linh động chúng ta có thể đưa các đoạn mã JavaScript mà một hàm và khi cần dùng đến chức năng mà hàm cung cấp chúng ta chỉ cần gọi hàm ra sử dụng. 
 
Khi sử dụng hàm chúng ta có nhiều lợi ích như không phải viết lại các đoạn mã giống nhau, có thể gọi hàm ở bất kỳ nơi đâu trên trang HTML mà chúng ta muốn và cũng có thể gọi hàm trên các trang HTML khác nếu chúng ta đưa hàm này vào tập tin .js
 
Hàm có thể để ở nhiều nơi trong trang HTML: trong cặp thẻ <head>, trong cặp thẻ <body>, trong tập tin .js, hoặc sau thẻ </html> ở cuối trang HTML. 
 
Cú pháp:
function function_name(var1,var2,...,varX)
{
	//Code goes here
}
 
 
var1, var2 … varX: được gọi là các tham số của hàm. Hàm có thể có nhiều tham số hoặc không có tham sao nào cả.
 
Chú ý: cách đặt tên hàm tương tự như cách đặt tên biến. Hoặc chúng ta dùng dấu gạch dưới ( _ ) trong hàm có tên là một cụm từ.
 
a. Hàm không có tham số
 
Ví dụ:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>JavaScript training </title>
<script type="text/javascript">
	function show_alert()
	{
	alert("Đây là hộp thoại hiển thị cảnh báo!");
	}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="show_alert()" value="Hiện Alert Box" />
</body>
</html>
 
b. Hàm có tham số
 
Ví dụ:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>JavaScript training </title>
<script type="text/javascript">
	function show_alert(text)
	{
		alert(text);
	}
</script>
</head>
<body>
	<input type="button" onclick="show_alert('Hay nhap vao nhung gi ban muon')" value="Hiện Alert Box" />
</body>
</html>
 
c. Giá trị trả về sau khi thực hiện hàm (lệnh return)
 
Thông thường hàm sử dụng để xử lý một chức năng nào đó và sau khi xử lý xong thường phải trả về các giá trị. Để trả về một giá trị nào đó sau khi xử lý chúng ta dùng lệnh return.
 
Ví dụ:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>JavaScript training </title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	function phepCong(a,b)
	{
		var tongGiaTri;
		tongGiaTri = a + b;
		return tongGiaTri;
		
	}
	
	var phepToan;
	phepToan = phepCong(10,7);
	
	document.write(phepToan);
</script>
</body>
</html>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |