Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến (Phần 10) - Vòng lặp

Khi bạn muốn thực hiện điều gì đó nhiều lần thì chúng ta sử dụng vòng lặp FOR hoặc vòng lặp WHILE

a. Vòng lặp FOR
 
Cú pháp:
for (startValue; endValue;varIncrement)
{
//Code goes here 
}
 
startValue: giá trị bắt đầu
endValue: giá trị cuối cùng
varIncrement: giá trị tăng của vòng lặp
 
Ví dụ: In ra giá trị từ 1 đến 20
<script type="text/javascript">
	var i;
	for (i=1;i<=20;i++)
	{
		document.write("The number is " + i);
		document.write("<br />");
	}
</script>
 
Ví dụ: In ra các trị chẵn từ 1 đến 20
<script type="text/javascript">
	var i;
	for (i=2;i<=20;i +=2)
	{
		document.write("The number is " + i);
		document.write("<br />");
	}
</script>
 
Ví dụ 3: In ra các giá trị lẻ từ 1-20
<script type="text/javascript">
	var i;
	for (i=1;i<=20;i +=2)
	{
		document.write("The number is " + i);
		document.write("<br />");
	}
</script>
 
Ví dụ 4: In ra các giá trị từ 20 – 1
<script type="text/javascript">
	var i;
	for (i=20;i>=1;i--)
	{
		document.write("The number is " + i);
		document.write("<br />");
	}
</script>
 
b. Vòng lặp While
 
Vòng lặp while thực hiện một khối lệnh khi điều kiện thỏa và dừng lại ngay khi điều kiện không thỏa
 
Cú pháp:
while (var<=endvalue)
{
  code to be executed
}
 
Ví dụ:
<script type="text/javascript">
var i=0;
while (i<=5)
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
i++;
}
</script>
 
c. Vòng lặp do... while 
 
Vòng lặp này sẽ thực hiện khối lệnh một lần sau đó, rồi sau đó kiểm tra điều kiện nếu đúng sẽ thực hiện lại khối lệnh đó một lần nữa
 
Cú pháp:
do
{
	code to be executed
}
while (var<=endvalue);
 
Ví dụ:
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
	var i=0;
	do
	{
		document.write("The number is " + i);
		document.write("<br />");
		i++;
	}
	while (i<=5);
</script>
</body>
</html>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |