Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến (Phần 13) - Cách viết sự kiện

Sự kiện là những hành động của người sử dụng được phát hiện bởi JavaScript. Tất cả các thành phần của trang web đều có sự kiện, điều mà có thể kích hoạt một đoạn mã JavaScript

Ví dụ về các sự kiện:

•Nhấn chuột
•Tải một trang web hoặc một hình ảnh
•Di chuyển chuột qua một vị trí nào đó của trang web
•Lựa chọn một ô nhập liệu trong HTML form
•Gửi một dữ liệu từ HTML
•Nhấn một tổ hợp phím
 
Onload và unload:
 
Là 2 sự kiện được người dùng sử dụng khi vào hoặc rời khỏi website. Các sự kiện onload thường để kiểm tra loại trình duyệt của người truy cập và phiên bản trình duyệt để tải phiên bản thích hợp cho website đó
 
Thuộc tính sự kiện (Event Properties):
 
x - Tọa độ x của chuột khi có một sự kiện xảy ra
y - Tọa độ y của chuột khi có một sự kiện xảy ra
 
JavaScript định ra 5 loại sự kiện sau: FORM, Images, image map link, and window. Những sự kiện này được liên kết với các thẻ HTML trong trang web.
 
a. Sự kiện với Form
 
blur: Sự kiện xảy ra khi chúng ta rời khỏi một phần tử nào đó của FORM
change:  Sự kiện xảy ra khi chúng ta thay đổi giá trị một phần tử nào đó của FORM
focus:  Sự kiện xảy ra khi chúng ta đến một phần tử nào đó của FORM
reset:  Sự kiện xảy ra khi chúng ta thiết lập lại giá trị cho FORM nào đó
select: Sự kiện xảy ra khi chúng ta chọn một đoạn văn bản nào đó
submit: Sự kiện xảy ra khi chúng ta muốn gửi dữ liệu trong FORM từ trình duyệt đến máy chủ
 
b. Sự kiện với hình ảnh
 
about: tạo ra một hành động hủy bỏ chức năng
error: Có lỗi xảy ra
load: một đối được đã tải xong
 
c. Sự kiện với Image Map
 
mouseOut: Chuột được di chuyển ra ngoài từ link của MAP
mouseOver: Chuột được di chuyển lên link của MAP
 
d. Sự kiện với Link
 
click: Một đối tượng link được nhấn
mouseOut: Chuột được di chuyển ra ngoài từ link 
mouseOver: Chuột được di chuyển lên link
 
e. Sự kiện với Window
 
blur: Rời khỏi một phần tử nào đó
error: Một lỗi xảy ra.
focus: Chuyển đến một phần tử nào đó
load: Load một phần tử
unload: Thoát khỏi một phần tử

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |