Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến (Phần 15) - Đối tượng Math trong JavaScript

Đối tượng Math trong JavaScript hỗ trợ chúng ta trong công việc thực hiện các phép toán

Cách sử dụng:
Math.<phương thức>;

Các phương thức thông dụng trong đối tượng Math:
ID
Phương thức
Chức năng
1
Math.round(x)
Làm tròn (.5 = 1)
2
Math.floor(x)
Làm tròn xuống (.6 = 0)
3
Math.random()
Lấy ngẫu nhiên một số
4
Math.max(x,y,z,...,n)
Lấy số có giá trị lớn nhất trong chuỗi số
5
Math.min(x,y,z,...,n)
Lấy số có giá trị nhỏ nhất trong chuỗi số
6
Math.abs(x)
Trả về giá trị số nguyên dương
Ví dụ: Hiển thị ngẫu nhiên một hình ảnh từ một tập hợp nhiều ảnh
Trong ví dụ này chúng ta sẽ kết hợp 2 đối tượng Array và Math của JavaScript. Các bước thực hiện:
-Chuẩn bị một số hình ảnh ( 5 pictures)
-Tạo một mảng lưu tên của các hình ảnh này
-Sử dụng các phương thức floor(), random() để hiển thị ngẫu nhiên một hình ảnh
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
	var imageList = new Array;
	imageList[0] = "images/001.jpg";
	imageList[1] = "images/002.jpg";
	imageList[2] = "images/003.jpg";
	imageList[3] = "images/004.jpg";
	imageList[4] = "images/005.jpg";
	function showImage() {
		var imageChoice = Math.floor(Math.random() * imageList.length);
		document.write('<img src="' + imageList[imageChoice] + '">');
	}
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	showImage();
</script>
</body>
</html>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |