cach dang ky m88 |

Hàm xử lý ngày tháng trong php

Những hàm xử lý ngày tháng năm hữu ích trong lập trình PHP

1 - Hiển thị ngày tháng và thời gian hiện tại
Câu hỏi: làm sao hiển thị ngày tháng vào thời gian hiện tại trong PHP
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta sử dụng hàm getdate()

Ví dụ:

<?php
  $now = getdate();

  $currentTime = $now["hours"] . ":" . $now["minutes"] . ":" . $now["seconds"];
  $currentDate = $now["mday"] . "." . $now["mon"] . "." . $now["year"];

  echo "It is now $currentTime on $currentDate";

?>

2- Định dạng Timestamps
Câu hỏi: Làm sao chuyển Unix timestamps thành kiểu thời gian bình thường
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm date()

Ví dụ:

<?php

  // result: "30 Oct 2006" (example)
  echo '<br>' . date("d M Y", mktime()) . " n";

  // result: "12:38:26 PM" (example)
  echo '<br>' . date("h:i:s A", mktime()) . " n";

  // result: "Monday, 30 October 2006, 12:38:26 PM" (example)
  echo '<br>' . date ("l, d F Y, h:i:s A", mktime()) . " n";

  // result: "12:38:26 PM UTC"
  echo '<br>' . date ("h:i:s A T", mktime()) . " n";

  // result: "2006-10-30T12:38:26+00:00"
  echo '<br>' . date ("c", mktime());
?>

3- Chuyển một chuỗi sang Timestamps
Câu hỏi: làm thế nào để chuyển một chuỗi ngày tháng năm qua kiểu Timestamps
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm strtotime()

Ví dụ:

<?php
  // chuoi nguon
  $str = "20030607";

  // chuyen chuoi qua timestamp
  $ts = strtotime($str);

  // result: "Saturday, 07 June 2003 12:00:00 AM" (example)
  echo date("l, d F Y h:i:s A", $ts);
?>

4- Kiểm tra năm nhuần
Câu hỏi: làm sao kiểm tra xem năm có phải năm nhuần hay không
Giải pháp: Năm nhuần là năm chia hết cho 4 hoặc 400 nhưng không phải 100

Ví dụ:

<?php
  function testLeapYear($year) {
  $ret = (($year%400 == 0) || ($year%4 == 0 && $year%100 != 0)) ? true : false;
  return $ret;
  }

  echo '<br>' . testLeapYear(2004) ? "Is a leap year" : "Is not a leap year";

  echo '<br>' . testLeapYear(2001) ? "Is a leap year" : "Is not a leap year";
?>

 
5- Tìm số ngày trong tháng của một năm nào đó
Câu hỏi: làm sao tìm số ngày trong tháng 3 của năm 2005
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm date()

Ví dụ:

<?php
  $ts = mktime(0,0,0,3,1,2005);
  echo date("t", $ts);
?>

6 - Tìm số ngày và số tuần trong năm

Ví dụ:

<?php
// ngày: 01-Mar-2008
echo date("z", mktime(0,0,0,3,1,2008))+1;

// Tuần: 01-Mar-2008
echo date("W", mktime(0,0,0,3,1,2008));
?>

7- Tìm thứ của ngày
Câu hỏi: làm sao tìm thứ của một ngày nào đó

Ví dụ:

<?php
  // 04-Jun-2008
  $ts = mktime(0,0,0,6,4,2008);
  echo date("l", $ts);
?>

8- Chuyển thời gian Local ra thời gian GMT
Câu hỏi: làm sao chuyển đổi thời gian Local ra thời gian GMT (Greenwich Mean Time)
Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm gmdate()

Ví dụ:

<?php
  echo gmdate("H:i:s d-M-y T") . "n";
  $ts = mktime(4,30,0,2,2,2005);
  echo gmdate("H:i:s d-M-y T", $ts);
?>

9-Chuyển đổi phút sang giờ
Câu hỏi: làm sao chuyển đổi mm sang thành hh:mm

<?php
  $mm = 156;
  echo sprintf("%02dh %02dm", floor($mm/60), $mm%60);
?>

 

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |