cach dang ky m88 |

Các kiểu lập trình trong PHP (Phần 1)

Trong lập trình có 2 kiểu lập trình chúng ta thường sử dụng đó là: Lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng.
Lập trình hướng thủ tục:  là cách lập trình để giải quyết vấn đề nào đó theo yêu cầu đưa ra và nó đi theo hướng giải quyết từng bước một đến khi đạt được kết quả. Kiểu lập trình hướng thủ tục còn được gọi là kiểu lập trình từ trên xuống hoặc lập trình theo hàm (function). Khi sử dụng kiểu lập trình này chúng ta không xây dựng sẵn các hàm xử lý mà chỉ tạo ra hàm khi gặp một vấn đề nào đó.
Lập trình hướng đối tượng:  là kiểu lập trình dựa trên một nền tảng các lớp đã được xây dựng sẵn. Nghĩa là chúng ta phải xác định trước những gì sẽ phải làm, những trường hợp sẽ xảy ra để xây dựng lớp có những chức năng cần thiết cho quá trình xây dựng ứng dụng.
1. Lập trình hướng thủ tục:
Khi mới bắt đầu làm quen với lập trình thì cách lập trình hướng thủ tục là cách chúng ta thường dùng. Đây là một cách lập trình mà chúng ta không thể bỏ qua. Có thể lập trình hướng thủ tục không có nhưng ưu điểm như lập trình hướng đối tượng nhưng để nắm rõ và làm việc tốt trên lập trình hướng đối tượng bạn cần có kinh nghiệm xử lý với lập trình hướng thủ tục. 
Trong lập trình hướng thủ tục gồm 2 bước sau:
-Xử lý vấn đề
-Xây dựng hàm và tối ưu mã nguồn
Ví dụ: Upload một tập tin
Bước 1: Xử lý vấn đề 
Nội dung tập tin upload.php
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Untitled Document</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Upload hình ảnh</h1>
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="001_process.php" enctype="multipart/form-data">

      <input type="file" name="upload" id="upload" />
	  <br><br>
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
    </form>
  </body>
</html>
Nội dung tập tin process.php
<?php

  //Lấy tên tập tin upload
  $file_name = $_FILES['upload']['name'];

  //Các kiểu tập tin mở rộng của hình ảnh
  $extent_file = "gif|jpg|png";
  $pattern = '/.+\\.(gif|png|jpg)$/i';
  if (preg_match($pattern, $file_name)) {
    $file_type = true;
  } else {
    $file_type = false;
  }

  if ($file_type == true) {
    // File nguon can upload
    $source = $_FILES['upload']['tmp_name'];
    $dirUpload = '../images';
    $destination = $dirUpload . '/' . $_FILES['upload']['name'];
    if (!copy($source, $destination)) {
      $flag = false;
    } else {
      $flag = true;
    }
  } else {
    $flag = false;
  }

  if ($flag = true) {
    echo '<br> Upload thanh cong';
  } else {
    echo '<br> Upload that bai';
  }
?>
Bước 2: Xây dựng hàm và tối ưu mã nguồn 
Nội dung tập tin functions.php
<?php
  function check_extent_file($file_name, $extent_file) {
    $pattern = '/.+\\.(' . $extent_file . ')$/i';
    if (preg_match($pattern, $file_name)) {
      $file_type = true;
    } else {
      $file_type = false;
    }

    return $file_type;
  }

  function upload_file($file, $dirUpload) {
    $source = $_FILES[$file]['tmp_name'];
    $destination = $dirUpload . '/' . $_FILES[$file]['name'];
    if (!copy($source, $destination)) {
      $flag = false;
    } else {
      $flag = true;
    }

    return $flag;
  }
?>
Nội dung tập tin process.php
<?php

  require_once('functions.php');
  //Lấy tên tập tin upload
  $file_name = $_FILES['upload']['name'];

  $file_type = check_extent_file($file_name, 'gif|jpg|png');

  $flag = false;

  if ($file_type == true) {
    $flag = upload_file('upload', '../images');
  }

  if ($flag == true) {
    echo '<br> Upload thanh cong';
  } else {
    echo '<br> Upload that bai';
  }
?>
Kết luận: Qua ví dụ qua chúng ta đã hiểu được thế nào là lập trình hướng thủ tục và hiểu được cách tạo ra các hàm để dùng lại ở nhiều nơi.

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |